ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜਦੀ ਸੀ

KARAN

Prime VIP
ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜਦੀ ਸੀ,
ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਹੱਥਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,,
ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ ਫੜ ਕੇਖੜਦੀ ਸੀ ..
 
Top