[ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ]

[Gur-e]

Prime VIP
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ਮੈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਫੋਨ ਨੀ ਕਰਿਆ
ਕਹਿੰਦੀ ਖੰਗ ਹੋਗੀ ਸੀ,,
ਮੈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲਾਹਤੀ ,
ਕਹਿੰਦੀ ਤੰਗ ਹੋਗੀ ਸੀ. ,
ਮੈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਨੀ ਆਏ,
ਕਹਿੰਦੀ ਠੰਡ ਹੋਗੀ ਸੀ,,,
ਮੈ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
BuLLeT ਤੇ ਜਾਂਦਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ,,,
ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ AcTivA ਬੰਦ ਹੋਗੀਸੀ
 
Top