ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ
ਕਿਹਣੀ ਸੀ,
ਸੀਰੀਅਸ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ...
.
.
.
ਮੈ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਬਣਕੇ ਜਰਦਾ ਈ ਮਲਦੇ..
(ਹਸ ਹਸ ਕੇ ਲਿਟਦੀ ਫਿਰੇ)
 
Top