ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਗਵਾਇਆ

Student of kalgidhar

Prime VIP
Staff member
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਇਆ,,,,,ਜੋ ਕਦੇ
ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀ ਸੀ,,,,
ਪਰ
.
.
ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਗਵਾਇਆ,,,,,ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਤੇਰਾ ਸੀ.....
 
Top