22 ਜੀ

vips17686

Member
ਹੋ ਨਾਮ ਚਲਦੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਚਲੌਣੇ ਪਾਂਡੇ ਆਂ ਜੇਹੜੇ ਉਦ ਦ ਆਸਮਨੀ ਭੂੰਜੇ ਲੂਣੇ ਪਾਂਡੇ ਆਂ ਹੋ ਨਾਮ ਚਲਦੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾ ਚਲੌਣੇ ਪਾਂਡੇ ਆਂ ਜੇਹੜੇ ਉਦ ਦ ਆਸਮਨੀ ਭੂੰਜੇ ਲੂਣੇ ਪਾਂਡੇ ਆਂ ਬਾਪ ਸਿ ਕਾਹੁੰਦੇ ਜੇਹੜੇ ਸ਼ਹਰ ਦੇ ਬਹਾਰ ਵਾਲੀ ਰੱਤ ਵਿਛ ਚਾਂਗ ਤੇ ।। ਆਈਨਵਿਨ ਕਿਥੇ ਦੁਨਿਆ ਕੇਹਂਦੀ ਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਹਾ ਮੁਧ ਰੋਨ ਵੈਲੀ ਡੇਰਾ ਡੰਗ ਤੇ ਆਈਨਵਿਨ ਕਿਥੇ ਦੁਨਿਆ ਕੇਹਂਦੀ ਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਹਾ ਮੁਧ ਰੋਨ ਵੈਲੀ ਡੇਰਾ ਡਾਂਗ ਤੇ ।। ਫੋਕੀਆਨ ਜੋ ਮਰਦੇ ਸੀ ਬਰਖਾਨ ਗਿਲ ਰੋਂਤਯਾਨ ਓਹ ਖਡਿਯਾਂ ਨੇ ਰਾਧਕਨ ਫੋਕੀਆਨ ਜੋ ਮਰਦੇ ਸੀ ਬਰਖਾਨ ਗਿਲ ਰੋਂਤਯਾਨ ਓਹ ਖਡਿਯਾਂ ਨੇ ਰਾਧਕਨ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਿ ਜੋ ਵੇਹਲ ਵੈਲ ਪੁਣੇ ਕੂਕੀਂ ਦੇ ਡੋਲੂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜ ਤੇ ।। ਆਈਨਵਿਨ ਕਿਥੇ ਦੁਨਿਆ ਕੇਹਂਦੀ ਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਹਾ ਮੁਧ ਰੋਨ ਵੈਲੀ ਡੇਰਾ ਡੰਗ ਤੇ ਆਈਨਵਿਨ ਕਿਥੇ ਦੁਨਿਆ ਕੇਹਂਦੀ ਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਹਾ ਮੁਧ ਰੋਨ ਵੈਲੀ ਡੇਰਾ ਡਾਂਗ ਤੇ ।। ਓ ਮੁਹਰੇ ਕੇਹਂਦੇ ਤੇ ਕਾਹੁੰਦੇ ਲੈਕ ਤੋਰੇ ਆਂ ਬਡੇ ਭੂਤਰੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੋਰੇ ਆਣ ਓ ਮੁਹਰੇ ਕੇਹਂਦੇ ਤੇ ਕਾਹੁੰਦੇ ਲੈਕ ਤੋਰੇ ਆਂ ਬਡੇ ਭੂਤਰੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭੋਰੇ ਆਣ ਜਿਗਰੇ ਨਾ ਜੱਟ ਨੀ ਖਿਲਾਰਤੇ ਜਲ ਵੈਰਿਆ ਵਿਛੈ ਲੰਗ ਲੰਗ ਤੇ ।। ਆਈਨਵਿਨ ਕਿਥੇ ਦੁਨਿਆ ਕੇਹਂਦੀ ਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਹਾ ਮੁਧ ਰੋਨ ਵੈਲੀ ਡੇਰਾ ਡੰਗ ਤੇ ਆਈਨਵਿਨ ਕਿਥੇ ਦੁਨਿਆ ਕੇਹਂਦੀ ਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਹਾ ਮੁਧ ਰੋਨ ਵੈਲੀ ਡੇਰਾ ਡਾਂਗ ਤੇ ।। ਪਿਠ ਪਿਛੈ ਆਨ ਕਟੇਡ ਮਾੜੀ ਭੂੰਕੜੀ ਡਾਂਗ ਸੱਦੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਬਨੇ ਚਾਵਕ ਦੀ ਡਾਂਗ ਸੱਦੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਬਨੇ ਚਾਵਕ ਦੀ ਹੋ ਪਿਠ ਪਿਛੈ ਆਨ ਕਟੇਡ ਮਾੜੀ ਭੂੰਕੜੀ ਵੈਰੀ ਤਾਹੀ ਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੰਗ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹਮਲੇ ਸਿ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਤੇ ।। ਆਈਨਵਿਨ ਕਿਥੇ ਦੁਨਿਆ ਕੇਹਂਦੀ ਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਹਾ ਮੁਧ ਰੋਨ ਵੈਲੀ ਡੇਰਾ ਡੰਗ ਤੇ ਆਈਨਵਿਨ ਕਿਥੇ ਦੁਨਿਆ ਕੇਹਂਦੀ ਆਨ ਬਾਈ ਜੀ ਰੇਹੜਾ ਮੁਧ ਰੋਨ ਵੈਲੀ ਡੇਰਾ ਡੰਗ ਤੇ ...!
 
Top