ਝੂਠ

*Sandeep*

Mast malang
ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾ ਇਕ ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ...
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ..
 
:wah
Ginni%20Singh.gif
:wah
 
Top