ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁਤਲਾ ਹਾ ਮੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁਤਲਾ ਹਾ ਮੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ....


ਸੱਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਦਾ ਯਾਰੋ ਜਦ ਵੇਲਾ ਆਉਦਾ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਦਾ...

 
Top