ਓਦੋ ਰੱਬ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ..

iTunestrack

Member
ਓਦੋ ਰੱਬ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ..
_
_
_
_
_ _
_
_
_
_
_ _
_
ਜਦੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਟ ਦੀ ਪਿਸ਼ਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਦੇਖਦਾ ..


ਕਦੀ ਤਾ ਦਿੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੀਟ ਹੀ ਕਢਾ ਦਵਾ ...:mdance
 
Top