ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਨੇ ਪੱਟੇ ਪਟਵਾਰੀ'

pabby

Elite
ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਤੇਰੀ ਤੋਰ ਨੇ ਪੱਟੇ ਪਟਵਾਰੀ'
ਨੀ ਹੁਣ ਦਸ ਅਗਲੀ ਕੀਹਦੀ ਵਾਰੀ '
ਦੋ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਟੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ'
ਨੀ ਆਹ ਲੰਡੂ ਜੇਹੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ...
 
Top