ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਨੂ ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ

~Guri_Gholia~

ਤੂੰ ਟੋਲਣ
ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਨੂ ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਜ ਬਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸੋਚ੍ਚ ਕੇ.

You can’t change the past but you can ruin the present by worrying over the future.

unknown
 
Top