ਨਿੰਬੂ ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਏ ਨੇ..??

Yaar Punjabi

Prime VIP
ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ ਬਾਜਾਰ ਚ'ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫਲ-ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ|

ਆਥਣੇ ਜਿਹੇ ਖਲੀ ( The Great Khalli) ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ,''

ਭਾਈ ਸਾਬ, ਇਹ
ਨਿੰਬੂ ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਏ ਨੇ..??''
ਝੰਡਾ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲਦਾ |

ਖਲੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ,''ਭਾਈ ਸਾਬ, ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ..??''

ਝੰਡਾ ਫੇਰ ਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ |

ਖਲੀ ਗੁਸੇ ਚ'ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ,''ਓਏ..ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨੀ..!!! ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਇਹ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ..??''.

ਝੰਡਾ ਉਚੀ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦਾ,''.
.
.
,''ਅੰਨੀ ਦਿਆ..ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ , ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੁੜੇ ਸੰਤਰੇ ਨੇ...
 
Top