ਜਿੰਦਗੀ

Royal Singh

Prime VIP
ਆਪਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪੱਲ ਨੂੰ
ਆਪਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖਰੀ ਪਲ ਸਮੱਝ ਕੇ ਜੀਵੌ..
ਅਤੇ..
ਖੁਸੀ ਨਾਲ ਜੀਵੋ..
ਕਿਉਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੌਸਾ ਨਹੀ
ਕਿ ਕੱਦ ਧੌਖਾ ਦੇ ਦੇਵੇ...

:peeng
 
Top