ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੇ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਮੁੰਡਾ ਰੱਬ ਨੂ = ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੇ .........

ਰੱਬ = ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਈ ਹੋ ਸਕਦਾ,

ਮੁੰਡਾ := ਰੱਬਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂ ਇਕ ਏਦਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਜੇਹਰੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂ ਕੱਲੇ ਨੂ ਹੀ ਪੇਆਰ ਕਰੇ ,

ਰੱਬ ==ਸਡ਼ਕ "single " ਬਣਾਉਣੀ ਜਾ "double " :p ??
 
Top