ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੌਜ

*Amrinder Hundal*

Hundal Hunterz
ҳ̸Ҳ̸ҳ ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਮੌਜ ਮਿੱਤਰੋ:gig :yj,
ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਰੋਜ ਮਿੱਤਰੋ ҳ̸Ҳ̸ :
 
Top