ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾ

KAPTAAN

Prime VIP
:♥♥ਰੁਸਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਛੱਡ ਤਾ..
ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ਼ ਅਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਛੱਡ ਤਾ..
ਮੰਨਿਆਂ ਜਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਆ ਉਮੀਦਾ ਤੇ..
ਪਰ ਝੂਠੀਆਂ ਉਮੀਦਾ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ♥♥

Deep Moor
 
Top