ਕੇਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਕਛਮੀ ਆਨਦੀ ਹੈ

ਕੇਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਕਛਮੀ ਆਨਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਲਕਛਮੀ ਸਚਮੁਚ ਹੈ । ਉਸਨੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ............. :kiven
:yes
 
Top