ਝੂਠ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ !!

::: Kamena Jatt :::

Music Is My Work & Life
ਝੂਠ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ !!
ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਸ ਨੀ !!


____________
kamena sher gill
 
Top