ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ

::: Kamena Jatt :::

Music Is My Work & Life
ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਅਵੱਲਾ ਏ

ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਝੱਲਾ ਏ

ਕੁਟਣਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ

ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਵੱਲਾ ਏ

ਸੀਨਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਚੇਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋ ਆਵੇ.​
_______
unknown​
 
Top