ਗੱਲਾ 2 ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਂ .

ਗੱਲਾ 2 ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਂ . . .
ਠੰਢ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਨੀ. . . ..
ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨੀ
 
Top