ਯਾਦ

ਜਦ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਈ
ਹੁਣ ਪਲ - ਪਲ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸਤਾਈ
 
Top