ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਸਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ

wahidpuria

Active member
ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਸਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ
ਕਮੀ ਖੇਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂ ਸਮਜ ਨਾ ਆਵੇ
ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਸੱਬ ਨੂ ਪਿਆਰ ਰਵੀ ਕਰਦਾ
ਪਤਾ ਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉ ਖੁਦ ਨੂ ਮੈਂ ਇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ
:ttw
 
Top