ਮੈ ਵੀ ਤਾ ਬੇਬੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਗੋਲ-ਗੱਪਾ

aman1987

Aman Jatt
ਨੀ ਹੋਇਆ ਕੀ _ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿਸਰੀ _


ਨੀ ਮੈ ਵੀ ਤਾ _ ਬੇਬੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਗੋਲ-ਗੱਪਾ _
tirchi%20topi%20wale.gif
:ttw
 
Top