* ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ *

#Jatt On Hunt

47
Staff member
Girlfriend ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ
_ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੋਕ-ਟੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ_
ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਬਾਦ ਕਹਿਦੀ ਆ_ "ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ __
 
Top