ਹਮੇਸਾ ਦੂਰ ਰਹੋ

ਫੁੱਕਰੇ ਯਾਰਾ ਤੋਂ
ਬੇਗਾਨੀਆ ਨਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਤੇ
ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੀਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋ ਹਮੇਸਾ ਦੂਰ ਰਹੋ.!
 
Top