ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇ

minder

Member
ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਰਹੇ _____

ਅਪਨੇ ਸਤਿਗੂਰੁ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਵਾਸ ਰਹੇ _____

ਕਹਿਣ ਨੁੰ ਤਾ ਦੁਖਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ _____

ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟ ਜਾਵੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੂਰੁ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੇ _____ [♥]
 
Top