ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ

ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ
ਨਹੀ ਤੇ " ਮੋਤ ਦੇ ਆਏ ਝੋਕੇਂ ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਿੱਥੇ "
 
Top