ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ

:sadstory
....ਮੈਂ ਗਰੀਬ
ਹਾਂ ਕੁੱਲੀ ਦਾ....
ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਯਾਰੀ....ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਗੁੱਲੀ ਦਾ....
ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ....ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ
ਚੁੱਲ੍ਹੀ ਦਾ....
ਅੰਨ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ....ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ
ਨਾ ਉੱਲੀ ਦਾ..
ਤੇਰੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ....ਅਸੀਂ ਥਲ
ਨੀ ਭੁੱਲੀਦਾ..
ਤੂੰ ਮਰਦੀ "ਪੈਸੇ" ਤੇ....ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲੀਦਾ.
 
Top