ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ

ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਸਤੀਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਛੁਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀ
 

Attachments

  • 471306028.jpg
    471306028.jpg
    121.9 KB · Views: 152
Top