ਜੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਸੜਵਾਉਣੇ ਈ ਸੀ, ਐਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖਦੀ ਨਾ....

Top