ਇਨਸਾਨ

ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,_
-- ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੳ ਇਹ ਲੋਕ,,,!i!
--- ਚੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ........


 
Top