ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ

ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
। ਜੇਕਰ ਜੀਆਂਗੇ, ਜੀਆਂਗੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਮਰਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ


 
Top