ਮਾਪੇ

ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ
ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ
ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ _________ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ
 
Top