ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ...

• ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ.......ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ.....•♥

♥• ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ...ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ.....


unknown
 
Top