ਕਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਗੀ ਹੀ ਤੇ ਆ

~♥♥ ਕਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਹੀ ਤੇ ਆ,ਕਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਤੇ ਆ ♥♥~
~~♥♥ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾ,ਕਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਗੀ ਹੀ ਤੇ ਆ ♥♥~


 
Top