ਓਹ ਬੇਚਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੰਡ ਚ ਮਰਦੀ ਆ,

alol2.gif
alol2.gif
alol2.gif
alol2.gif
alol2.gif
alol2.gif
 
Top