ਦੁਨੀਆ

Lakhi Sokhi

Roop Singh
ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ...
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖ ਲਏ...
ਜਿੰਨਾਂ ਹਰ ਪਲ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਦਾ...
ਰੂਪ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਦੇ ਵੇਖ ਲਏ...
 
Top