ਭੌੰਕ ਨਾ.......

ਮੁੰਡਾ: i love u
girl: ਭੌੰਕ ਨਾ
ਮੁੰਡਾ: i will die 4 u...
girl; ਭੌੰਕ ਨਾ
ਮੁੰਡਾ: i cant live without u......
...girl: ਭੌੰਕ ਨਾ
ਮੁੰਡਾ: ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੋਨੇ reacharge
ਕਰਵਾ deuga
girl: oh really
ਮੁੰਡਾ: ਭੌੰਕ ਨਾ.......:speech
 
Top