ਸਰਦਾਰੀਆ

ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆ
ਯਾਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ
ਸਿਰਾ ਨਾਲ ਨਭਾਇਆ ਯਾਰੀਆ ਨੇ
ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ
ਤਾਹੀਓ ਕਾਇਮ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਰਦਾਰੀਆ ਨੇ
 
Top