ਨਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ

Lakhi Sokhi

Roop Singh
ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫੇਰਿਆ ...
ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ...
ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ... ਨਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ...
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਾਂ ...
ਕਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਮੈਂ ... :(
 
Top