ਦੁੱਖ ਮੇਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚੈਨ ਪਾਉਦੀ ਹੈ

jinder143

cheerey wala
ਦੁੱਖ ਮੇਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚੈਨ ਪਾਉਦੀ ਹੈ___ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਤੋ ਹੀ ਮੇਨੂੰ ਉਹ ਜਲਾਉਦੀ ਹੈ___,

ਦੁੱਖ ਮੇਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਇਹ ਸੋਚਕੇ___ਕਿ ਮੇਨੁੰ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਦੀ ਹੈ
 
Top