ਬੀਤ ਗਈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ

jinder143

cheerey wala
♥ਬੀਤ ਗਈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਮਸਾਂ ਦਰਦ ਨੇ ਸੁਲਾਏ ਤੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ♥

♥ਪੈਂਦੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਗਿਣ ਗਿਣ ਐਨੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ♥

♥ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਣੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ♥
(sukhpreet singh)
 
Top