ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ

ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ park ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ.....
ਕੁੜੀ :- ਕੁਛ ਏਡਾ ਦਾ ਕਹੋ ਕ ਮੈਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਧੜਕਨ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ


ਮੁੰਡਾ :- ਭਜ ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ ਆ ਿਗਆ
 
Top