ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਅਲਵਿਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ

Lakhvir Khalyan

ਯਾਰਾਂde ਯ&#262
ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਅਲਵਿਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੁਣਨੀ
ਸਭ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਜਾਣੀ
ਜਿਨਾ੍ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੈਨੁੰ
ਉਨਾ੍ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀ
ਤੁੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਵੇਂਗਾ
ਤੈਨੁੰ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀ
ਤੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ
ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅੱਥਰੁ ਕਿਸੇ ਵਹਾਉਣਾ ਨਹੀ..
..
 
Top