ਝੂਠੇ ਕੇਸ

ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ____ :fight
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ _____...
ਐਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ_____
ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ____ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿੱਤਾ ____
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;​;;;;

ਪਾ ਦੇ____
ਪਾ ਦੇ____
ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇਹੀ ਪਾ ਦੇ
 
alol2.gif
 
Top