ਯਾਰ ਪਹਿਲਾ-੨

rulebreaker4

Gurjap Singh
ਮਿਲਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ਼ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾ-੨,,
ਭੁੱਲਦਾ ਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾ-੨........
ਪਹਿਲੀ-੨ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੀ ਭੁੱਲਦੀ,
ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੀ ਭੁੱਲਦੀ.....(ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ):bony
 
Top