ਦਿਲੋਂ ਕਢੀ ਨੀ ਜਾਣੀ

:chewਜੱਟੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਹਿ ਜੂ - ਦਿਲੋਂ ਕਢੀ ਨੀ ਜਾਣੀ , ੫ਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਵੀਂ - ਫੇਰ chadii ਨੀ ਜਾਣੀ ♥ ♥
 
Top