ਅੰਬ ਚੂਪਦੀ

ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾ ਮੈ ਮੋਤ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ,
ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਵਾਨੇ ਦੇ ਨਾ ਵਾਜੋ ਹੋਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਆਵੇ,
ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈ ਵੇਖੀ ਲਾਲ ਸੂਟ ਬੜਾ ਭਾਵੇ,
ਮਗਰ ਪਰਹਾਉਣੇ ਦੇ ਅੰਬ ਚੂਪਦੀ ਜਾਵੇ......:chew
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Faizullapuria-Rai ਅੰਬ ਚੂਪਦੀ ਜਾਵੇ Funny Poetry 2
Similar threads

Top