ਦਾਤਿਆ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ

Lakhi Sokhi

Roop Singh
ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ...
ਤੋੜੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ....
ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ....
ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਰਹੇ ਯਾਦ...
ਦਾਤਿਆ ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ...
ਦਾਤਿਆ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ...

Mangal Hathoor
 
Top