ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਮਾਰ ਖੰਗੂਰਾ ਜੇਹੜਾ ਲੰਗੂ ਗਾ

jobandhillon786

joban dhillon
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਮਾਰ
ਖੰਗੂਰਾ ਜੇਹੜਾ ਲੰਗੂ ਗਾ ,
✖ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂ
ਗਾ,
✖ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਮੁੰਡੀਰ ੨੨ -੨੨
ਕੇਹਂਦੀ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂ ,
✖ ਨੀ ਤੂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ
ਵੀ ਨੀ ਮੇਹੇੰਗੀ ਪੇਂਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂ ........
ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴻᴬᴸ
 
Top