ਗੁਨਾਹਗਾਰ

rkorpal

Elite
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ,
ਅਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥੋ ਬਣੇ ਣੂੰ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਏ.....
 
Top